โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์

(Thana Driving School)

โทร.02-3184950,086-3429334,087-0335959

สำนักงานใหญ๋

มอเตอร์เวย์ ซอย 3

สาขาที่ 1

ซอยรามคำแหง 14

สาขาที่ 2

ซอยพัฒนาการ 21

อัตราค่าเล่าเรียน

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรเรียนขับรถยนต์ของโรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์

อัตราค่าเล่าเรียน โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์

อัตราค่าเรียนขับรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมสอบใบขับขี่ (Driving license course)


  • เกียร์ออโต้ Jazz, Vios, Avanza ,Almera, City *
    15 ชม. ราคา 6,000 บาท เรียนภาคทฤษฎี 5 ชม. ภาคปฏิบัติ 10 ชม.
    20 ชม. ราคา 8,000 บาท เรียนภาคทฤษฎี 5 ชม. ภาคปฏิบัติ 15 ชม.
    25 ชม. ราคา 9,800 บาท เรียนภาคทฤษฎี 5 ชม. ภาคปฏิบัติ 20 ชม.

    * หมายเหตุ เกียร์ธรรมดา จ่ายเพิ่ม 500 บาท

หลักฐานการสมัคร / หลักฐานการสอบ

หลักฐานการสมัครเรียนขับรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งแบบเรียนขับรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเดียว (ไม่สอบใบขับขี่)หรือแบบเรียนขับรถยนต์ส่วนบุคคล (พร้อมสอบใบขับขี่) มีดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัว

หลักฐาน(เพิ่มเติม) สำหรับสมัครสอบขับรถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมสอบใบขับขี่ ให้นำหลักฐานด้านล่างนี้ส่งที่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนฯ ในวันแรกที่ผู้สมัครมาเรียน ซึงมีดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2. ใบรับรองแพทย์

Address

โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ เลขที่ 4 ซอยมอเตอร์เวย์ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 17250 โทร. 02-736-1889, 02-318-4950,086-342-9334,087-033-9393,087-033-5959