โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์

(Thana Driving School)

โทร.02-3184950,086-3429334,087-0335959

สำนักงานใหญ๋

มอเตอร์เวย์ ซอย 3

สาขาที่ 1

ซอยรามคำแหง 14

สาขาที่ 2

ซอยพัฒนาการ 21

หลักสูตรการเรียนขับรถยนต์

หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมสอบใบขับขี่ โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ จำนวน 15 ชั่วโมง ราคา 6,000 บาท

หลักสูตรการเรียนขับรถยนต์ THANA DRIVING SCHOOL 2016

หลักสูตรการสอนขับรถยนต์พร้อมสอบใบขับขี่ จำนวน 15 ชั่วโมง ราคา 6,000 บาท

ระเบียบการ

 1. คุณสมบัติผู้เรียน
  หลักสูตรขับรถยนต์ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปคุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมถรรถภาพร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้
  1.1 การทดสอบปฏิกิริยา
  ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  1.2 การทดสอบสายตา
  – ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  – การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5-3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  – การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้ทดสอบอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 2. หลักฐานการรับสมัคร
  2.1 สำเนาบัตรประจำตัว
  2.2 รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  2.3 ใบรับรองแพทย์
 3. วิชาที่สอน

  3.1 หลักสูตรขับรถยนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติรวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมงประกอบด้วย
  3.1.1 ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 15 ชั่วโมง ดังนี้
        (1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง
        (2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ จำนวน 2 ชั่วโมง
        (3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์จำนวน 1 ชั่วโมง
  3.1.2 ภาคปฎิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้
       (1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง ได้แก่
        – การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
        – การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
        – การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
        – การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
        – การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
        – การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
        – การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่างๆ
        – การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
       (2) การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ จำนวน 4 ชั่วโมง ได้แก่
        – การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
        – การควบคุมความเร็วของรถ(การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
        – การขับรถทางแคบ
        – การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
        – การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่างๆ
        – การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
        – การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
        – การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
        – การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
        – การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
        – การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
        – การหยุดรถบนทางราบ
        – การปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
       (3) ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

กำหนดการฝึกอบรมหัดขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์
(คลิก!! ดูตารางกำหนดการฝึกอบรมหัดขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง)

Address

โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ เลขที่ 4 ซอยมอเตอร์เวย์ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 17250 โทร. 02-736-1889, 02-318-4950,086-342-9334,087-033-9393,087-033-5959